O Nas

Ośrodek Adopcyjny pomaga zbudować i wspiera rodziny adopcyjne

Ośrodek prowadzi:

 • całościowe procedury adopcyjne czyli pełen cykl przygotowania dla kandydatów na rodziców adopcyjnych (opisany szczegółowo w zakładce Adopcja krok po kroku),
 • kwalifikację dzieci zgłoszonych do przysposobienia z pełną diagnozą potencjału rozwojowego i gotowości dziecka do nawiązania więzi z rodzicami adopcyjnymi,
 • kompleksowe wsparcie dla kobiet w ciąży, rozważających możliwość przekazania dziecka do adopcji (opisane w zakładce Jesteś w ciąży ale…),
 • poradnictwo i terapię dla:
  • rodzin adopcyjnych, w tym także terapię zaburzeń przywiązania dla rodzin doświadczających problemów w budowaniu więzi z dziećmi czy wychowujących dzieci z zaburzeniami przywiązania, z wykorzystaniem elementów terapii opartej na przywiązaniu (ang. „attachment-based therapy”) oraz elementów poznawczo-behawioralnej terapii dzieci z doświadczeniem traumy (ang. „trauma-focused cognitive-behavioral therapy”),
  • par doświadczających poczucia straty i żałoby w związku z własną bezdzietnością, poronieniami, nieudanymi  zabiegami in vitro,
  • dorosłych dzieci adoptowanych, potrzebujących wsparcia w odnajdywaniu swojej drogi życiowej,
  • matek doświadczających poczucia żalu i niepokoju związanego z decyzją o oddaniu dziecka do adopcji
  • a także poradnictwo rodzinne w sytuacjach zagrażających zaburzeniami więzi miedzy dziećmi i rodzicami (związanych z rozwodami, separacjami rodziców, rekonstrukcjami związków)
 • wsparcie dla osób zakwalifikowanych do pełnienia ról rodziców adopcyjnych i oczekujących na dziecko w formie spotkań oraz spotkań grupy wsparcia (terminy spotkań grupy wsparcia w zakładce Aktualności),
 • wsparcie dla dorosłych osób adoptowanych, także w aspekcie poszukiwania rodziny biologicznej,
 • współpracę z Poradnią Wspomagania Rozwoju Dziecka (prowadzoną także przez Oddział Miejski Krakowski TPD), w której rodzice adopcyjni i zastępczy mogą uzyskać fachową pomoc diagnostyczną i rehabilitacyjną dla swoich dzieci,
 • adopcyjny telefon zaufania (od poniedziałku do czwartku w godzinach 13.30-15.30),
 • zajęcia edukacyjne, zwłaszcza z tematyki rozwoju przywiązania i jego zaburzeń, dla studentów Instytutu Pedagogiki i Instytutu Pielęgniarstwa UJ oraz Wydziału Pedagogicznego i Instytutu Psychologii Akademii Ignacjanum a także dla innych zainteresowanych problematyką rodzicielstwa adopcyjnego grup zawodowych

Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie jest jednym z najstarszych ośrodków adopcyjnych w Polsce. Rozpoczynał swoją działalność już na początku lat 60-tych, w zupełnie innej rzeczywistości. Po różnych zmianach, w obecnej postaci, funkcjonuje od 1994r. Do 2006r. miał swoją siedzibę przy ul. św. Marka.

Naszą kadrę niezmiennie stanowią ludzie, dla których szacunek do każdego człowieka, w tym tego najmniejszego, jest najważniejszy (informacje w zakładce Kadra).

 

Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie działa z krótką przerwą od 43 lat. Przez ostatnich 18 lat za naszym pośrednictwem utworzono ponad 730 rodzin adopcyjnych. Doświadczenie jakie udało się nam zdobyć, staramy się jak najlepiej wykorzystywać w pracy z kolejnymi rodzinami. Wiele z nich utrzymuje z nami stały kontakt, znajdując tutaj wsparcie w rodzicielstwie, które zawsze jest wyzwaniem. Ten kontakt jest bardzo ważny także dla nas, daje nam bowiem możliwość ciągłego uczenia się drugiego człowieka.

Od 2012r. działamy według nowej ustawy z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i stosownych rozporządzeń do niej. Nasza działalność jest finansowana przez Samorząd Województwa Małopolskiego, a koordynacją nad przebiegiem procedur adopcyjnych w województwie zajmować się będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Nadzór merytoryczny, nadal sprawuje Urząd Wojewódzki.

Od 2013r. oprócz Ośrodka Adopcyjnego w Krakowie prowadzimy również Oddział w Tarnowie:  Ośrodek Adopcyjny TPD w Tarnowie.

Na terenie Małopolski działają oprócz nas dwa ośrodki niepubliczne oraz Małopolski Ośrodek Adopcyjny w Nowym Sączu funkcjonujący w strukturach ROPS

 

Jeżeli możesz, wesprzyj naszą pracę!

Nasze konto:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Kraków
Grupa PEKAO S.A III Odziała w Krakowie
nr 38 1240 2294 1111 0000 3723 9323
z dopiskiem: darowizna dla Ośrodka Adopcyjnego

 

1% podatku:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
KRS 0000 114 345
z dopiskiem: dla Ośrodka Adopcyjnego w Krakowie

 

Dziękujemy!

 

                          logo_nowe_60pix_p7f96Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego